Regulamin promocji

„ Jesienne promocje”

(dalej: „Promocja”)

 

1.            Organizatorem Promocji jest MPP Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Spółdzielcza 8, 87-162 Grębocin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000615756, REGON 364324048, NIP 8792684419 (dalej: „Organizator”).

2.            Promocja  prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.            Promocja prowadzona jest pod nazwą „Jesienne promocje” i obowiązuje Sklepach internetowych, prowadzonych pod adresami:

a) https://sklep.pitbikemrf.pl/ (dalej: „Sklep internetowy MRF”) w zakresie warunków opisanych w punkcie 7 Regulaminu

b)  https://sklep.kayomoto.pl/pl/ (dalej: „Sklep internetowy KAYO”) w zakresie warunków opisanych w punkcie 8 i 9 Regulaminu

4.            Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 227 ze zm.).

5.            Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6.            Informacja o Promocji dostępna jest na stronach Sklepów internetowych MRF oraz KAYO.

7.            Promocja polega na tym, że każdy Klient/Kontrahent (dalej: „Uczestnik”) który w czasie trwania Promocji dokona zakupu przedmiotów objętych promocją (dalej: „Produkt uprawniony do skorzystania z promocji”, których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu w Sklepie internetowym MRF, uprawniony będzie do nabycia 1 (jednego) produktu spośród wskazanych przez Organizatora, których lista stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, w cenie promocyjnej 1 (jeden) złoty (dalej: „Produkt promocyjny”). Wybór Produktu promocyjnego odbywa się po dodaniu do Koszyka produktów, które spełniają warunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym kontakcie telefonicznym pod numerem +48 222 668 407. Dokonując zakupu „Produktu uprawnionego do skorzystania z promocji” w Autoryzowanym Punkcie Dealerskim, których lista stanowi Załącznik nr 3, Uczestnik ma możliwość zgłoszenia dowodu zakupu (paragon, faktura) w terminie 14 dni od dnia zakupu do Organizatora, poprzez przesłanie skanu dokumentu na adres email bok@mpptrade.pl i uzyskanie na tej podstawie „ Produktu promocyjnego w cenie 1zł”.

8. Promocja polega na tym, że każdy Klient/Kontrahent (dalej: „Uczestnik”) który w czasie trwania Promocji dokona zakupu przedmiotów objętych promocją (dalej: „Produkt uprawniony do skorzystania z promocji”, których lista stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu w Sklepie internetowym KAYO, uprawniony będzie do nabycia 1 (jednego) produktu z Załącznik nr 5 do Regulaminu, w cenie promocyjnej 1 (jeden) złoty (dalej: „Produkt promocyjny w cenie 1zł ”). Wybór Produktu promocyjnego odbywa się po dodaniu do Koszyka produktów, które spełniają warunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym i kontakcie telefonicznym pod numerem +48 222 668 407. Dokonując zakupu „Produktu uprawnionego do skorzystania z promocji” w Autoryzowanym Punkcie Dealerskim, których lista stanowi Załącznik nr 6, Uczestnik ma możliwość zgłoszenia dowodu zakupu (paragon, faktura) w terminie 14 dni od dnia zakupu do Organizatora, poprzez przesłanie skanu dokumentu na adres email bok@mpptrade.pl i uzyskanie na tej podstawie „ Produktu promocyjnego w cenie 1zł”.

9. Promocja polega na tym, że każdy Klient/Kontrahent (dalej: „Uczestnik“), który w czasie trwania Promocji, dokona zakupu przedmiotów objętych promocją (dalej „Produkt uprawniony do skorzystania z promocji“, których lista stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu w Sklepie internetowym KAYO otrzyma rabat w wysokości 50% na SNOW KIT indeks „KAYO-01”, naliczany od ceny regularnej (tj. 1599PLN na dzień rozpoczęcia Promocji). Rabat naliczy się automoatycznie. Dokonując zakupu „Produktu uprawnionego do skorzystania z promocji” w Autoryzowanym Punkcie Dealerskim, których lista stanowi Załącznik nr 6, Uczestnik ma możliwość zgłoszenia dowodu zakupu (paragon, faktura) w terminie 14 dni od dnia zakupu do Organizatora, poprzez przesłanie skanu dokumentu na adres email bok@mpptrade.pl i uzyskanie na tej podstawie rabatu w wysokości 50% na SNOW KIT indeks „KAYO-01“”.

10.            Wielokrotność zakupów w ramach jednej transakcji upoważnia Uczestnika do nabycia kolejnych Produktów promocyjnych. 

11.            Promocja trwa od 27.10.2023 r. do wyczerpania zapasów Produktów promocyjnych ale nie dłużej niż do końca dnia 19.11.2023 r. (w zależności od tego, która okoliczność kończąca okres trwania Promocji nastąpi pierwsza). Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, a także do jej odwołania w każdym czasie, o czym poinformuje na stronach Sklepów internetowych MRF i KAYO

12.         Produkty promocyjne nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

14.         Organizator oświadcza, iż każdy Uczestnik Promocji będący konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) (dalej: „Ustawa”) uprawniony jest do skorzystania w stosunku do Zakupionych artykułów i Produktów promocyjnych z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz treścią Regulaminów Sklepów internetowych MRF (https://sklep.pitbikemrf.pl) oraz KAYO (https://sklep.kayomoto.pl/pl) w zakładkach „Regulaminy”.  Jednocześnie Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy na skutek skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, Organizator w związku z odstąpieniem od Umowy może żądać zwrotu Produktu promocyjnego.

15.         Postanowienia niniejszego regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy.

16.         Promocje łączą się. Jeżeli w dniu promocji w Sklepie internetowym MRF lub KAYO będą obowiązywać inne promocje/akcje promocyjne – Klient może je połączyć, chyba że inaczej wynika z Regulaminu danej promocji.

17.         Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą.

18.         Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania
w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.

19.         Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27.10.2023

20.         Wszelkie skargi i reklamacje dotyczące Promocji należy w formie elektronicznej na adres: bok@mpptrade.pl. W tytule wiadomości należy podać: „Jesienne promocje”.

21.         Skargi/reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi, informację o sposobie przekazania informacji dotyczącej rozstrzygnięcia zgłoszenia wraz z adresem korespondencyjnym/adresem e-mail/numerem telefonu w zależności od preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi.

22.         Organizator rozpatruje skargi/reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

23.         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:

a)       Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji lub w związku z koniecznością weryfikacji prawdziwości bonu (dalej: „Dane osobowe”) jest MPP Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (adres do korespondencji: ul. Spółdzielcza 8, 87-162 Grębocin).

b)      Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, a także – w razie podjęcia czynności dotyczących weryfikacji bonu, wyłącznie w celu podjęcia kontaktu z Uczestnikiem Promocji, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).

c)       Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: rodo@mpptrade.pl.

d)      W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

e)      Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu email i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji, a także do podjęcia kontaktu z Uczestnikiem Promocji i poinformowaniu go o wyniku rozpatrzenia skargi/reklamacji.

f)       Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

g)      Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Sklepów internetowych MRF i KAYO.

h)      Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego, a w zakresie dotyczącym weryfikacji bonu – do czasu powiadomienia Uczestnika Promocji o wyniku weryfikacji bonu, a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

 

Załącznik nr 1 Produkt uprawniony do skorzystania z promocji opisanej w punkcie 7 Regulaminu

Lp.

Nazwa Produktu i opis

Kod produktu

1

Pit Bike MRF 80 RUNNER

MRF80RUN

2

Pit Bike MRF 120 TTR e-start

MRF120TTRE

3

Pit Bike MRF 140 TTR

MRF140TTR

4

Pit Bike MRF 120 RC

MRF120RC

5

Pit Bike MRF 140 RC

MRF140RC

6

Pit Bike MRF 140 RC-Z

MRF140RC-Z

7

Pit Bike MRF 140 Supermoto

MRF140SM-T

8

Pit Bike MRF 160-R Supermoto

MRF160SM-R-T

9

Pit Bike MRF eR 1.6 Cross

PB-MRF-E-C-10

10

Pit Bike MRF eR 2.0 Cross

PB-MRF-E-C-12

11

Pit Bike MRF eR 1.6 SM

PB-MRF-E-SM-10

12

Pit Bike MRF eR 2.0 SM

PB-MRF-E-SM-12

 

 

 

 

Załącznik nr 2 Lista Produktów promocyjnych w cenie 1 zł do promocji opisanej w punkcie 7 Regulaminu

Lp.

Nazwa Produktu i opis

Kod produktu

1

Bluza MRF (dowolny rozmiar)

MRF17-63-001

 

2

Mata ekologiczna MRF

MRF50-011

 

 

 

Załącznik nr 3 Lista Autoryzowanych Punktów Dealerskich do promocji opisanej w punkcie 7 Regulaminu

 

Motoland – motocykle, quady, skutery

Ul. Krakowska 193, 43-300 Bielsko-Biała

 

Moto Joker

Ul. Św. Jadwigi 4/10, 42-226 Częstochowa

 

Pit Bike Elbląg

Ul. Fromborska 51C, 82-300 Elbląg

 

MX Wójcik

Ul. Trakt św. Wojciecha 253, 80-018 Gdańsk

 

Motocyklon.com

Ul. Witkowska 117, 62-200 Gniezno

 

Pit Bike Gniezno

Ul. Poznańska 103, 62-200 Gniezno

 

Pitbike.pl

Ul. Spółdzielcza 8, 87-162 Grębocin

 

Roosterbike

Ul. Szosa Toruńska 47a, 86-302 Grudziądz

 

Rydalski Motocykle

Ul. Rapackiego 32, 72-300 Gryfice

 

Moto Mucha

Ul. Grunwaldzka 73, 43-600 Jaworzno

 

Hard-enduro.pl

Ul. Gdańska 28, 83-300 Kartuzy

 

Skuter Pasja Andrzej Klesyk Motocykle

Ul. Warszawska 347, 25-551 Kielce

 

Pitbike Zone

Ul. Szczecińska 25a, 75-135 Koszalin

 

Pit Bike 51 Leszno

Ul. Święciechowska 81, 64-100 Leszno

 

Moto-GP

Ul. Nałęczowska 73, 20-701 Lublin

 

Quad Cross Michał Kowalczyk

Ul. Cukrownicza 1, 58-210 Łagiewniki

 

Pit Bike Strefa Olsztyn

Ul. Wiązowa 4, 11-010 Łęgajny

 

Top-Bike

Ul. Suwalska 19/21, 93-176 Łódź

 

Motoszklarnia

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 73, 05-260 Marki

 

Moto Garage Dyziu

Mironice 14, 66-415 Mironice

 

Quady – Mrągowo

Ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo

 

V-Max Moto Piotr Łętocha

Ul. Słowackiego 98, 32-400 Myślenice

 

MotoPrestige

Ul. Węgierska 148J, 33-300 Nowy Sącz

 

Salon Motocyklowy Husator

Ul. Gawędy 70, 45-126 Opole

 

Pitbike Ostrów

Ul. Okopowa 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Dirtbike.pl Husqvarna Sklep

Ul. Obornicka 299A, 60-691 Poznań

 

Pit Bike Store

Ul. Stanisława Zwierzchowskiego 7, 61-248 Poznań

 

4Xmoto

Ul. Chwałowicka 94, 44-206 Rybnik

 

Bikers Shop

Ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki

 

Sixdays Moto

Ul. Lubelska 50, 35-233 Rzeszów

 

Moto-Star

Ul. Tadeusza Kościuszki 29, 83-200 Starogard Gdański

 

P.P.H.U. Pa-Ma Paweł Gaczyński

Stary Gózd 4a, 26-806 Stara Błotnica

 

Dobek Racing Salon Motocyklowy

Ul. Gliniańska 14, 33-100 Tarnów

 

Lyavik Wrocław

Ul. Rakowa 56, 51-421 Wrocław

 

Z.H.U. Gardo

Ul. Staromiejska 37, 62-571 Żychlin

 

 

Załącznik nr 4 Produkt uprawniony do skorzystania z promocji opisanej w punkcie 8 Regulaminu

Lp.

Nazwa Produktu i opis

Kod produktu

1

Dirt Bike Kayo K2 Enduro

DB-KAYO-K2-E

2

Dirt Bike Kayo K2 PRO

DB-KAYO-K2-PRO

3

Dirt Bike Kayo T4 Enduro

DB-KAYO-T4-E

4

Dirt Bike Kayo KT250 Enduro

DB-KAYO-KT250

 

 

Załącznik nr 5 Lista Produktów promocyjnych w cenie 1 zł do skorzystania z promocji opisanej w punkcie 8 Regulaminu

 

Lp.

Nazwa Produktu i opis

Kod produktu

1

Namiot KAYO

NAM003

 

 

Załącznik nr 6 Lista Autoryzowanych Punktów Dealerskich do skorzystania z promocji opisanej w punkcie 8 i 9 Regulaminu

 

 

Andzik – rowery, quady, skutery

Ul. Hetmańska 67, 15-727 Białystok

 

Motoland – motocykle, quady, skutery

Ul. Krakowska 193, 43-300 Bielsko-Biała

 

Moto Joker

Ul. Św. Jadwigi 4/10, 42-226 Częstochowa

 

DZW Motors

Dobrzelów 79b, 97-400 Bełchatów

 

Pit Bike Elbląg

Ul. Fromborska 51C, 82-300 Elbląg

 

MX Wójcik

Ul. Trakt św. Wojciecha 253, 80-018 Gdańsk

 

City Rider

Ul. Daszyńskiego 169, 44-100 Gliwice

 

Motosport Gliwice

Ul. Knurowska 2, 44-141 Gliwice

 

Motocyklon.com

Ul. Witkowska 117, 62-200 Gniezno

 

Pit Bike Gniezno

Ul. Poznańska 103, 62-200 Gniezno

 

Motocykle Dominator

Ul. Koniawska 50, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Pitbike.pl

Ul. Spółdzielcza 8, 87-162 Grębocin

 

Roosterbike

Ul. Szosa Toruńska 47a, 86-302 Grudziądz

 

Rydalski Motocykle Pallaco

Ul. Rapackiego 32, 72-300 Gryfice

 

Moto Mucha

Ul. Grunwaldzka 73, 43-600 Jaworzno

 

Hard-enduro.pl

Ul. Gdańska 28, 83-300 Kartuzy

 

Skuter Pasja Andrzej Klesyk Motocykle

Ul. Warszawska 347, 25-551 Kielce

 

Pitbike Zone

Ul. Szczecińska 25a, 75-135 Koszalin

 

Pit Bike 51 Leszno

Ul. Święciechowska 81, 64-100 Leszno

 

Moto-GP

Ul. Nałęczowska 73, 20-701 Lublin

 

Quad Cross Michał Kowalczyk

Ul. Cukrownicza 1, 58-210 Łagiewniki

 

Pit Bike Strefa Olsztyn

Ul. Wiązowa 4, 11-010 Łęgajny

 

Top-Bike

Ul. Suwalska 19/21, 93-176 Łódź

 

Motoszklarnia

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 73, 05-260 Marki

 

Moto Garage Dyziu

Mironice 14, 66-415 Mironice

 

Quady – Mrągowo

Ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo

 

V-Max Moto Piotr Łętocha

Ul. Słowackiego 98, 32-400 Myślenice

 

Salon 2 kółka

Ul. Olszewska 1, 89-100 Nakło nad Notecią

 

MotoPrestige

Ul. Węgierska 148J, 33-300 Nowy Sącz

 

Centrum Motocyklowe Pazgan

Ul. Podgórska 30, 33-300 Nowy Sącz

 

EXPOmoto.pl

Ul. Szaflarska 103a, 34-400 Nowy Targ

 

Salon Motocyklowy Husator

Ul. Gawędy 70, 45-126 Opole

 

Pitbike Ostrów

Ul. Okopowa 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Kawasaki Wrocław Matkowski

Ul. Wrocławska 11, 55-080 Pietrzykowice

 

Enigma S.C. Salon motocykli, quadów, skuterów

Ul. 26 kwietnia 13, 72-010 Police

 

Dirtbike.pl Husqvarna Sklep

Ul. Obornicka 299A, 60-691 Poznań

 

Pit Bike Store

Ul. Stanisława Zwierzchowskiego 7, 61-248 Poznań

 

MotoRat Rakoniewice

Ul. Ogrodowa 26, 62-067 Rakoniewice

 

Motoland Jakub Jarosz

Ul. 1 maja 110, 44-206 Rybnik

 

Sixdays Moto

Ul. Lubelska 50, 35-233 Rzeszów

 

Moto-Star

Ul. Tadeusza Kościuszki 29, 83-200 Starogard Gdański

 

Dobek Racing Salon Motocyklowy

Ul. Gliniańska 14, 33-100 Tarnów

 

Moto Planet

Ul. Kolska Szosa 33C, 62-700 Turek

 

Lyavik Wrocław

Ul. Rakowa 56, 51-421 Wrocław

 

Z.H.U. Gardo

Ul. Staromiejska 37, 62-571 Żychlin

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 Produkt uprawniony do skorzystania z promocji opisanej w punkcie 9 Regulaminu

Lp.

Nazwa Produktu i opis

Kod produktu

1

QUAD KAYO AT110

Q-KAYO-AT110

2

QUAD KAYO AU110

Q-KAYO-AU110

3

QUAD KAYO AT125

Q-KAYO-AT125

4

QUAD KAYO AU125

Q-KAYO-AU125